nadpis Galerie 1

Tato galerie obsahuje koncepce vizuálních stylů firem, projektů apod. v různém rozsahu: loga (logotypy), vizitky, merkantilie, grafiky určené pro webovou a jinou prezentaci.Advokátní kancelář, Mgr. Vladimír Dvořáček

AK, Mgr. Dvořáček

Zadání projektu: Zadavatelem tohoto projektu je advokátní kancelář. Požadavek byl na vytvoření loga a jeho bezprostřední využití na vizitce a hlavičkovém papíru. V budoucnu má být logo centrálním jednotícím prvkem při postupném dotváření celého vizuálního stylu firmy. Klient se ztotožnil s faktem, že by logo mělo mít myšlenku ukazující na jeho obor působnosti, ale současně se chtěl odlišit od jiných subjektů z oblasti justice, užívajících na svých tiskovinách tradiční symboliku práva (paragraf, váhy, meč apod.).

Idea vizuálního stylu, proces tvorby

S ohledem na zadání jsem se v návrzích pokusila zachytit atributy, které jsou pro oblast justice typické, ale ne tak často převáděné do stylizované grafické podoby.

Chtěla jsem poukázat na dualitu - dvojakost práva, existenci protipólů (žalující x obžalovaný, vina x trest, žalobce x obhájce, právo x bezpráví apod.) - v logu je existence protistran graficky vyjádřena kontrastem a půlením.

Chtěla jsem poukázat na pořádek a řád jež by měly být vnášeny do naší existence zákonem – graficky vyjádřeno čistými, jednoduchými liniemi, geometrickými tvary.

Chtěla jsem poukázat na spravedlnost, kterou by mělo právo zajišťovat – symbolem spravedlnosti je bohyně Diké s váhami a mečem v rukou a páskou na očích. Graficky vyjádřeno stylizovaným zobrazením "slepé spravedlnosti", zjednodušeným obličejem s páskou na očích.

Logo je konstruováno jako čverec s vepsaným kruhem, horní polovina kruhu je rozčleněna širokým horizontálním pruhem. Celek je pak vertikálně rozdělen na dvě poloviny. Vzniklé plošné elementy jsou smysluplně, v duchu idey loga, kontrastně rozlišeny pomocí dvou barev (jednou z barev je vždy černá, druhou modrá, bílá nebo šedá podle preferované barevné varianty). Více v pdf logomanuálu.

Logo bylo zapracováno do návrhů vizitky a hlavičkového papíru. Při výběru z předložených návrhů těchto tiskovin klient nestál o nic nezvyklého či nápadně se lišícího a dal přednost poměrně střízlivému, klasickému provedení obého. Ze strany klienta se jednalo o racionální přistup - chtít se odlišit za každou cenu a ve všem může být ve vizuálním stylu často kontraproduktivní. Obzvláště v oblastech, které se tradičně jeví spíše konzervativní, jako justice, člověk očekává, že najde údaje tam, kde předpokládá, nechce je hledat a je rád, když mu orientaci v materiálech neztěžuje jejich netradiční rozvržení.Advokátní kancelář, Mgr. Vladislava Skoupá

AK, Mgr. Skoupá

Zadání projektu: Zadavatelka provozuje advokátní praxi. Požadavek zněl na oživení vzhledu firemních tiskovin, tzn. vytvořit logo (logotyp) a to pak následně využít v návrhu nové vizitky a hlavičkového papíru. Při bližší specifikaci požadavků klientka spíše zavrhovala zapracování symboliky typické pro oblast práva (paragraf, váhy, meč apod.) do vizuálu firmy. Představy klientky směřovaly spíše k logotypu tvořenému počátečními písmeny jejího jména. Klientkou preferovaná barva byla fialová.

Idea vizuálního stylu, proces tvorby

Klientčinu vizi jsem u většiny návrhů předložených v první fázi samozřejmě respektovala. Nicméně, s vědomím toho, že dobré logo by mělo odrážet charakter oboru a také z důvodu, že dvě "S" obsažená ve jméně klientky přímo vybízela k vytvoření znaku paragrafu, jsem neodolala a takto vytvořený symbol jsem v některých návrzích do logotypu nenásilně včlenila jako součást jména či iniciál. Jedna z variant takto zpracovaných logotypů klientku oslovila a byla vybrána jako základ budoucího vizuálního stylu firmy.

Vítězný návrh posléze prošel dolaďovacími úpravami a následně vyústil v sérii povolených variant logotypů v nichž je jednotícím prvkem paragraf tvořený dvojitým S. Různé varianty jsou použitelné při různých příležitostech s ohledem na preference: množství informací x výpravnost (zdobnost) x potřeba zkratky.

Nastavený vizuální styl jednoznačně vypovídá o oboru v němž klientka působí, je pochopitelný, zapamatovatelný a snoubí se v něm jistá dávka elegance a ženskosti.

Povolené varianty logotypu

Základní, výchozí varianta - obsahuje plné jméno, titul, profesi a symbol paragrafu, který je svázán ze dvou S obsažených ve jméně a v příjmení zadavatelky; je užita v záhlaví hlavičkového papíru; další využití se v budoucnu nabízí např. pro razítko.

Jednoduchá, redukovaná varianta - obsahuje iniciály klientky a symbol paragrafu tvořený dvěma S (jedno S je součástí iniciál, druhé dotváří symbol paragrafu); je užita v zápatí hlavičkového papíru, v orámované verzi je možné ji využít např. na dopisních obálkách, přelepkách a jiných firemních tiskovinách a předmětech.

Výpravná, zdobná varianta - obsahuje iniciály a symbol paragrafu doplněné dvěma obrysy zmíněného, seskupenými do tvaru hroznu; je užita na vizitce, v orámované verzi by mohla být v budoucnu využita např. na firemních deskách, šanonech apod.Hand Made, Andrea Redová

Hand Made

Zadání projektu: Zadavatelka se zabývá ruční výrobou praktických a dekorativních doplňků domácností, hraček, šperků apod. (nejčastěji šité z textilií). Své výrobky prezentuje a prodává prostřednictvím portálu fler.cz – internetového tržiště určeného k prodeji a nákupu originálních a rukodělných výrobků. Požádala o vytvoření visaček na zboží, vizitek a grafických prvků (banneru a avataru) do profilu prodejce. Od počátku měla zcela jasnou představu o tom, jak by měl vypadat její logotyp. Úkolem tedy bylo dát mu elektronickou podobu a doplnit ho vhodnou grafikou. Specifikem při tomto zadání byla absolutní absence dat (kontaktů) identifikujících zadavatelku jinak, než pomocí zmíněného portálu (skutečnost vyplývající z podmínek prodeje přes Fler). Fler.cz/andrea-r

Idea vizuálního stylu, proces tvorby

Klíčová slova při tomto zadání byla "ruční práce", "domácnost" a oblíbená barva zadavatelky "zelená". Jako podklad jsem proto pro veškeré grafiké prvky zvolila "domácké" zelenobíle kostkované plátno, na něj jsem umístila ručně překreslené (pomocí tabletu) logo a rovněž ručně nakreslené některé z typických výrobků klientky. Okraje loga a všech grafických prvků jsem "proštepovala" přerušovanou černou čárou.

Jednotlivé prvky vizuálního stylu:

banner (reklamní proužek) - hlavička profilu, pomáhá utvářet celkový vzhled virtuálního obchodu;

avatar - malý osobní obrázek zastupující prodejce na Fleru, zobrazuje se v profilu a u komentářů prodejce;

vizitky a visačky - jsou zpracovány v několika variantách pro možnost výběru podle toho, jaký druh zboží budou doprovázet na cestě k zákazníkovi.

Vizitky nejsou vizitkami v pravém slova smyslu, protože kromě kontaktu přes Fler postrádají jakékoliv další osobní údaje. Slouží tedy spíše jako komplimentky - děkovné kartičky - pro případné napsání krátkého osobního vzkazu.

Visačky je možné různě kombinovat podle druhu zboží a doporučeného způsobu praní. Po vytvoření dírky pomocí děrovačky se spojí režným provázkem a zavěsí na zasílané zboží.Bacilková teta, Mgr. Pavlína Jedenástíková

Bacilková teta

Zadání projektu: Zadáním tohoto projektu bylo vytvoření základu jednotného vizuálního stylu pro nově vzniklou firmu, jejímž předmětem podnikání je zajišťování péče o děti v době jejich nemoci. Zadavatelka pro svou živnost zvolila velmi pěkně přiléhavý název "Bacilková teta".

www.bacilkovateta.cz

Idea vizuálního stylu, proces tvorby

Jako základ jednotného vizuálního stylu firmy jsem v tomto případě nevolila čistě ústřední prvek - logo (logotyp), ale spíše jednotící grafický styl, jehož jednotlivé elementy připomínají činnosti a stavy spojené s péčí o nemocné děti.

Záměr byl, aby vše působilo domácky, přívětivě, pohodlně a bezpečně. S nemocí je obvykle spojen pobyt na lůžku, základním grafickým motivem jsou proto lůžkoviny - měkký, pohodlný polštářek na vizitkách a tentýž polštář a teplá přikrývka na líci propagačního letáku; rubu letáku dominuje obrázek jednoznačně deklarující činnost Bacilkové tety (Teta pečující o nemocného).

Tento obrázek je možné považovat za logo firmy, i když není součástí veškeré progace firmy. Množina obrázků se postupně rozrostla o další, provedené ve stejném duchu, symbolizující typické úkony vykonávané Bacilkovou tetou (smajlíci, hrnky, teploměr, lékovky, berle, obinadla) - tyto budou primárně sloužit k prezentaci na webu, ale staly se rovněž součástí propagačních plakátů a jiných materiálů určeným přímo dětem (např. omalovánky).

Grafické prvky jsou záměrně nakresleny jednoduše "od ruky" a mají výraznou barevnost, aby byly bližší dětem. Převládající barva je žlutá. Jako jasná, sluníčková barva je dětmi jednoznačně preferovaná, ale současně je svým působením propojená se stavem nemoci. Font písma byl záměrně zvolen tak, aby budil dojem ... jako když si člověk rychle poznačí něco užitečného a magnetkem to připevní doma na ledničku, aby na to nezapomněl.

Propagační letáky (s motivem lůžkovin) jsou emitovány v místech pravděpodobného výskytu cílových skupin (čekárny ordinací, mateřské školky, základní školy, mateřská centra apod.) pěkně uloženy do bílých, kartonových postýlek. (Podle návrhu z dílny Gradiko.)Eruditio publica

Eruditio publica

Veškeré grafické práce prezentované v této sekci jsem vytvářela jako zaměstnankyně Eruditio publica o.p.s., tyto materiály jsou majetkem společnosti a jsou nebo v minulosti byly veřejně přístupné. Stručné anotace jednotlivých projektů jsou převzaty z webu společnosti. Eruditio publica je nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávací, metodickou, výzkumnou a konzultační činnost v oblasti celoživotního vzdělávání. Mou náplní práce ve společnosti bylo nastavit a udržovat vizuální styl společnosti a vytvářet vizuální styl projektů, které společnost přinášela. Konkrétně to znamenalo seznámit se s ideou projektu, jeho zaměřením, cílem, cílovou skupinou apod. a toto pak promítnout do vizuálního stylu. Tato práce obecně zahrnovala vytvoření loga (logotypu) projektu, vytvoření doprovodných grafických objektů, návrh barevného schématu a typografie a jejich následnou aplikaci do různorodých prezentačních prvků: podklady pro web (bannery, avatary, ikonky, tlačítka, apod.) a pro tisk (plakáty, vstupenky, nálepky, potisky, merkantilie apod.).

Redesign vizuálního stylu společnosti

Redesign stávajícího vizuálního stylu společnosti spočíval:

  • v drobných úpravách logotypu (přizpůsobení barev novému barevnému schematu společnosti, částečné úpravy ve fontu písma, aplikace filtru),
  • v kompletní změně grafického vyznění webu při zachování jeho architektury (změna barevného schematu, výroba nových bannerů jednotlivých sekcí webu, výroba tlačítek apod.),
  • ve výrobě grafických prvků pro profily na sociálních sítích (avatary, profilové obrázky), a nakonec
  • ve výrobě grafiky pro vizitky a ostaní merkantilie společnosti a další prvky, kterými se společnost prezentovala.
Údržba vizuálního stylu pak spočívala především v postupném zapracovávání vizuálů nových a narůstajících stávajících projektů.


EP - Moje lásky

Moje lásky - jedná se o komunitní projekt, který formou komentovaných procházek a setkání s hosty seznamuje veřejnost se zajímavými místy, s jejich historií i současností, s osobami a událostmi s nimi spjatými. Projekt má tři hlavní odnože Moje brněské lásky, Moje ústecké lásky a Moje lásky - příměstské tábory. (Tábory jsou sezónním projektem, jsou ideově přizpůsobeny dětem.)

Moje lásky

Vizuální styl projektu Moje lásky, proces tvorby

Základ grafického vyznění projektu Moje lásky byl položen propagačním plakátkem Moje brněnské lásky ještě před začátkem mého působení u společnosti - zaměstnavatel si přál tento styl zachovat (především prvek vějířovitého pozadí v růžové barvě a siluetu města). Provedla jsem jen lehký redesign navázaný na nový vizuální styl společnosti (jednalo se o drobnou úpravu typografie a barevného schematu) a na tomto základě jsem pak vybudovala vizuální styl postupně se rozrůstajícího projektu. Různé verze plakátků a letáčků (v barevném a černobílém provedení, v tiskové i elektronické verzi), vstupenky, bannery, avatary, ikonky, prezentace v prezi.com. Při vzniku ústecké odnože pak rozcestník v podobě mapy a kompletní úpravu všech prvků vizuálního stylu projektu pro ústecké prostředí. Při spuštění odnože dětských příměstkých táborů jsem transformovala vizuální styl Mých lásek do dětského pojetí - vytvoření nových barevných grafik dětských postaviček a přírody umístěných na typické vějířovité pozadí Mých lásek - nová série bannerů, plakátků, letáčků, upoutávek atd.


EP - VUE Days

VUE Days - jedná se o mezinárodní projekt čtyř partnerských organizací z České republiky, Španělska a Velké Británie umožňující zranitelným dospělým - ať z důvodů věkových, sociálních, zdravotních, ekonomických či kulturních - budovat sebevědomí a rozšířit sociální dovednosti.

VUE Days

Idea vizuálního stylu projektu VUE Days, proces tvorby

Logotyp projektu je tvořen nápisem VUE Days v modrozeleném provedení na bílém čtvercovém (příp. dlážděném) pozadí. Nápis VUE Days je „zlomen“ tak, aby vymezoval (ve smyslu poskytoval) spolehlivý prostor, stylizovaně vytváří roh (kout) nějakého místa. Projekt má vytvořit zázemí pro zranitelné dospělé a pomoci jim s asimilací; snažila jsem se proto, aby logotyp budil dojem vytvoření bezpečného koutku – útočiště, ve kterém má člověk "krytá záda" a které je současně otevřeno do prostoru, aby navodilo pocit svobody, volnosti a možností. Typ písma byl zvolen tak, aby budil dojem stability a ochrany; písmo je masivní, nepříliš špičaté, obsahuje oblé linie. Písmo má čisté tvary, je čitelné, nebudí dojem složitosti. Jednotlivé prvky vizuálního stylu projektu: logotyp, web-banner, ikonka, přenosný promo-banner, série velkorozměrových fotografií.

Psychologie barev
modrá – barva vody a vzduchu, působí dojmem nekonečnosti, je nejvíce uklidňující barvou, evokuje pocit důvěryhodnosti a míru, je to barva intelektu, autority, důstojnosti, hrdosti, je spojována se stabilitou;
zelená – nejběžnější barva přírody, je zklidňující a uvolňující, je vyjádřením souladu, rovnováhy, klidu, je symbolem života, znovuzrození, svěžesti a naděje;
bílá - propojuje všechny barvy světla a proto evokuje duchovno a sílu. V kontrastu s ostatními barvami vyniká její čistota, pokojnost a vznešená krása.
Společně pak tyto barvy působí svěžím, ale současně zklidňujícím dojmem, dodávají naději a optimismus do budoucna.

Doprovodné grafické prvky: siluety postav demostrující potenciální cílové skupiny projektu (zranitelní dospělí - nějakým způsobem handicapovaní pro zapojení v "normálním " životě - důchodci, ženy po mateřské dovolené, zdravotně postižení apod.) a slogan "Prostor pro všechny" (ve všech smyslech tohoto výroku).


EP - proDEM

proDEM - jedná se o projekt zaměřený na prevenci pravicového extremismu, rasismu a xenofobie a na podporu demokratických hodnot a aktivního občanství. Je založen na výměně zkušeností, sdílení dobré praxe a na diskuzi o možnostech postupů řešení této problematiky. Je určen všem, kteří se ve své pracovní agendě mimo jiné setkávají i s projevy pravicového extremismu např. zaměstnance státní správy a samosprávy, policisty, pedagogy, sociální pracovníky, pracovníky s mládeží, novináře, církevní představitele, odboráře.     proDEM

Idea vizuálního stylu projektu proDEM, proces tvorby

Logotyp projektu se vyznačuje velmi jednoduchým, čistým, nezdobným až úřednicky strohým stylem. Má čtvercový tvar, je tvořen názvem projektu proDEM, doplněným logem společnosti Eruditio publica, která projekt přináší. Vše je uzavřeno v jednoduchém orámování. Vše v černé barvě na bílém pozadí - cílené působení kontrastu. Pozn.: název proDEM je zkratkou "pro demokracii"

Podstatné pro detailněji rozvinutí základní myšlenky nesené v logotypu jsou doprovodné prvky vizuálního stylu projektu. Doprovodná grafika je tvořena seskupením klíčových slov prezentujících protipóly zastoupené v projektu proDEM: na jedné straně projevy související s extremismem na druhé straně projevy související s demokracií - "to" negativní postaveno ke srovnání s "tím" pozitivním - doprostřed mezi protilehlé "tábory" klíčových slov je včleněn logotyp projeku (myšlenka dotažená téměř ad absurdum: "to" negativní přelito přes projekt proDEM by se mohlo stát "tím" pozitivním).

Klíčová slova na straně extrémismu (červená barva): fundamentalismus, demagogie, totalita, radikalismus, nenávist, xenofobie, nátlak, agrese, hrozba, krajní, negativní, kriminalita, ideologie, strach, tabu, násilí, rasismus, oběti, terorismus, útok, nesnášenlivost.

Klíčová slova na straně demokracie (modrá barva): svoboda, komunikace, otevřenost, pochopení, úcta, diskuse, právo, porozumnění, bezpečí, integrace, vztahy, myšlenky, znalosti, tolerance, vědomí, zázemí, společnost, etický, respekt, kultura, prostor.

Psychologie barev
černá - je protestem, je negací, barva smrti, koncový bod tmavosti představuje konečné rozhodnutí, agresivní vzdor, popření pestrého života, nicotu, absolutní odříkání, je výrazem pro bojovné „ne“.
bílá - propojuje všechny barvy světla a proto evokuje duchovno a sílu. V kontrastu s ostatními barvami (obzvláště s černou) vyniká její čistota, pokojnost a vznešená krása;
modrá – je barva vody a vzduchu, působí dojmem nekonečnosti, je nejvíce uklidňující barvou, evokuje pocit důvěryhodnosti a míru, je to barva intelektu, autority, důstojnosti, hrdosti, je spojována se stabilitou;
červená – je barva protipólů, protože je to barva vášně - sama vášeň je extrémní, může být pozitivní, spojená s láskou, ale také negativní, spojená s nebezpečím a silou. V našem případě červená v interakci s klíčvými slovy extrémismu v sobě nese výstrahu - je to barva ohně a krve, je prudká a hlučná, je symbolem energické akce, změny, přetváření a pronikání vpřed, dobývání, přitahuje pozornost a působí naléhavě.


EP - Kurzy a semináře

Kurzy a semináře jsou zaměřené na osobní rozvoj, posílení kompetencí v oblasti řízení projektů a lektorování. Kurzy jsou určeny firmám a jednotlivcům.


Kurzy a semináře

Idea vizuálního stylu, proces tvorby

Projekt kurzů a seminářů nemá své vlastní oficiální logo, ale má svou typickou osobitou grafiku. Hlavním grafickým prvkem vizuálního stylu tohoto projektu jsou figurky (jako z Člověče nezlob se!). Kurzy a semináře jsou určeny pro širokou veřejnost, figurky tedy zastupují lidi, které chce společnost projektem oslovit. Vytvořila jsem dvě podoby figurek jako zástupce obou pohlaví. Celá grafika je postavená tak, že se figurky z různých směrů ubírají po liniích směřujích k trojrozměrnému logu EP - něco ve smyslu myšlenky "Pojďte všichni k nám, máme vám co říct, rádi se s vámi podělíme o to, co víme." Samotné čáry jsou vykresleny barevným přechodem tak, aby působily dojmem postupného prosvětlení (posunujícího se světla) - tedy myšlenky, informace postupující po linii od loga k figurkám (od společnosti k lidem).

Psychologie barev
Celá grafika je provedena v tónech tlumené zelené a šedé.
Zelená je barva, která zklidňje a uvolňuje, vytváří soulad a rovnováhu, je symbolem života, znovuzrození, svěžesti a naděje;
Šedá je formální, důstojná a autoritativní, může navozovat rezervovanost, nedotknutelnost, ale také preciznost, kvalifikovanost, informovanost a pracovitost.


EP - Good idea

Good idea - Gi - jedná se o e-shop, prodej rukodělných výrobků různých řemeslníků s podporou produktů chráněných dílen.
Idea vizuálního stylu, proces tvorby

Požadavek zněl na přitažlivý vzhled, aby to lákalo k nahlénutí do e-schopu, doslova "aby to bylo cool, aby to bylo sexy". Odtud byl už jen krok k tomu vzít doslovný požadavek skutečně doslova :) - proto chladná, lesklá, ledově modrá podoba slova idea v kombinaci s černou ve slově good. Logo projektu, Gi, vzniklo splynutím iniciál slov Good a idea - font písma byl záměrně vybrán tak, aby toto sloučení umožňoval. Good idea - dobrá myšlenka; jak vznikají dobré myšlenky? Říká se: "V hlavě mi svitl nápad... svitla mi dobrá myšlenka..." - proto světlo, které září zpoza tečky nad "i" ve slově idea. Tato zář dobré myšlenky smysluplně doplňuje ráz vizuálního stylu projektu v případech, kdy je třeba ukázat něco víc, než jen logo (např. na bannerech, tlačítkách, letácích apod.).Společnýma rukama

Společnýma rukama

Společnýma rukama je sdružení českých korálkářek zabývajících se tvorbou šitých rokajlových šperků. Sdužení má za cíl práci na společných projektech (společnou tvorbu) za účelem účinnější propagace šitého rokajlového šperku. Vytvářela jsem pro tento spolek logo a serii bannerů pro webovou prezentaci.

Společnýma rukama (web), Společnýma rukama (blogspot), Společnýma rukama (fb-komunita)

Idea vizuálního stylu, proces tvorby

Nezbytnými nástroji každé tvůrkyně (tvůrce) šitého rokajlového šperku jsou: korálková jehla, korálková nit a samozřejmě korálky (rokajl). Tyto základní korálkářské atributy také tvoří logo spolku. Pomocí nitě navlečené do korálkové jehly jsem vykreslila písmena SR - iniciály názvu spolku. Aby takto vyvořené logo nepůsobilo jako značka cechu švadlen ;), na jehlu jsem navlékla to hlavní - korálek. I přes zobrazení ostré jehly má logo velmi měkké, oblé linie, elegentní tvar a působí ženským dojmem.Terénní Vrtovská Jedenáctka

Terénní Vrtovská 11

Terénní Vrtovská Jedenáctka je běžecký závod na 11 km v přírodním terénu. Pro tento závod jsem navrhovala logotyp, jeho užítí např. na potisky triček či jiné reklamní předměty a diplom.
Idea vizuálního stylu, proces tvorby

Jedná se o běžecký závod ⇒ siluety běžců; jedná se o běh přírodním terénem ⇒ název Terénní Vrtovská 11 je graficky stylizován do podoby jehličnatých stromů; jedná se o běh na 11 km ⇒ celému logotypu dominuje centrálně umístěné číslo 11.Ecowashgel (koncept)

Ecowashgel

Ecowashgel (pracovní název) měl být ekologickým pracím prostředkem, projekt však bohužel nebyl v konečném důsledku uskutečněn. Položila jsem základ vizuálního stylu - návrh logotypu a etikety - vzhledem k okolnostem zůstaly ale návrhy bez využití.Idea vizuálního stylu, proces tvorby

U zmíněného pracího prostředku byl kladen důraz především na ekologickou šetrnost. V logotypu i v doprovodné grafice proto převládá zelená barva a přírodní motivy - v logotypu vějířovitě rozvinuté listy, doprovodnou autorskou grafikou je znázorněna žabka. Listy v logotypu jsou provázány soustavou soustředných elips, které mohou evokovat kruhy na vodě nebo buben automatické pračky. Žabka na ilustraci, která je užita na návrhu etikety, má na sobě bílé tílko (čistě vyprané prádlo) a spokojeně se baví vypouštěním mýdlových bublin, protože prací prostředek je sice účinný, ale ekologicky šetrný :).Vizitky a logotypy (různé)

fofr - logotyp

V této sekci jsou umístěny drobné projekty spadající pod hlavičku vizuálního stylu firem, jedná se vesměs o vizitky a logotypy. Některé z těchto projektů jsou nebo byly "žijící", jiné byly zpracovány jen z chuti uchopit a zpracovat téma.